Etikai kódex

Cégünk azzal a célzattal alkotta meg saját etikai kódexét, hogy szabályozza mindazon vállalati és személyi (vezetői- és munkavállalói) viselkedési- és erkölcsi normákat, amelyek mentén a vállalkozást üzemeltetni kívánja.

beszéljünk

Közös erkölcsi - és viselkedési normáink

A vállalkozás működése során az érvényes törvényeket és jogszabályokat betartja és ezt várja el valamennyi munkatársától, partnerétől és üzletfelétől.
Emellett további elvárás, hogy az általánosan elfogadott emberi normákat minden érintett a munkavégzése során, illetve a cég jó hírnevének megőrzése érdekében a magánéletük során is tiszteletben tartsa.

Ezen normák vonatkoznak a közös együttélés írott és íratlan szabályaira, különös tekintettel az érintettek személyiségi jogaira, vallási-, nemi-, etnikai-, politikai- hovatartozására és meggyőződésére.

Az érintettek cselekedetei nem korlátozhatnak másokat az őket megillető jogok gyakorlásában, illetve az indokolt személyes szükségleteik tekintetében. A cég vezetősége és a munkatársak törekednek a fentiek betartására és betartatására.

Vezetői viselkedés

A vállalkozás tulajdonosai viselkedésükkel példát kívánnak mutatni az alkalmazottak felé azzal, hogy az etikai kódexben foglaltakat kötelező érvényűnek tekintik saját magukra.
A cég üzleti vezetése mellett személyes cselekedeteik is tükrözik a közösen elfogadott erkölcsi normákat. A munkatársi kiválasztási folyamat során kizárólag olyan személyeket választanak ki, akik képesek és hajlandóak a közös együttműködéshez szükséges normák betartására. A tulajdonosok minden segítséget, útmutatást megadnak ahhoz, hogy az elfogadott normák betarthatóak legyenek: támogatják mindazon folyamatokat (személyes képzések, csapatépítő jellegű találkozások, tanácsadás, ergonomikus vállalati munkakörnyezet kialakítása), amelyek a közös munkavégzést elősegítik. Vállalják, hogy senkit nem ér hátrányos megkülönböztetés és segítenek az esetlegesen előforduló negatív hatású történések megakadályozásában, illetve a keletkező problémák, nézeteltérések békés feloldásában.

A vezetők által alkalmazott foglalkoztatási politika nem tartja elfogadhatónak az etnikai, nemi, vallási, nemzetiségi, életkori vagy a munkakörrel nem kapcsolatos egészségügyi diszkriminációt.

Munkavállalói viselkedés

A cég tulajdonosai mellett az etikai kódexben leírtakat minden munkatárs is elfogadja és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti. A munkavállalók oly módon végzik feladataik, illetve viselkednek, hogy másokat ne érjen hátrányos megkülönböztetés, illetve másokat ne korlátozzanak jogaik gyakorlásában, ideértve a munkaidőn túli családi- és társadalmi tevékenységüket.

Juttatások

A bérezési- és egyéb juttatási rendszer a cégen belül úgy kerül kialakítása, hogy az alkalmazottak javadalmazása méltányosnak és igazságosnak legyen tekinthető, figyelembe véve az adott pozíció elvárásait, a munkavállaló tevékenységének minőségét, munkatapasztalatának hosszát és színvonalát, életkörülményeit és az iparág fizetési színvonalát. A cég folyamatosan támogatja anyagilag a munkatársak fejlődését és a személyes céljaik elérését szolgáló tanfolyamok és képzések elvégzését.

Munkakörülmények

Törekszünk a lehető legkomfortosabb, akár a speciális egyéni igényeknek is megfelelő munkahelyi körülmények megvalósítására. Ez minden esetben a munkatársak visszajelzései alapján kerül kialakításra.

A munkavállalók egészségének megőrzéséhez az ergonomikus eszközök beszerzése mellett hozzájárul a napi szinten biztosított friss gyümölcs, illetve a célzott sporttámogatás.

Belső kommunikáció

A belső kommunikációs csatornák szabályozott keretek között kerültek kialakításra, különös tekintettel az érzékeny vállalati- és személyes információkra. Az erre vonatkozó előírások és útmutatók mindenki számára elérhetőek és rendszeresen átismétlésre kerülnek a közös rendezvényeken. A tulajdonosok és vezető beosztású kollegák bárki számára elérhetők kérdés esetén. A belső- és külső kommunikáció során is elvárás az etikai kódexben meghatározottak betartása.

Ügyfélkapcsolatok

A Precognox üzleti tevékenységét a hatályos törvények betartásával fejti ki, illetve ezt várja el ügyfeleitől és partnereitől. Törekszünk ügyfélkapcsolatai üzleti jó hírének megőrzésére, ideértve az üzleti titoktartásra vonatkozó törvényi és egyedi jogi szerződésekben foglaltakat betartását. Fontos számunka a hosszú távú, kölcsönösen előnyös, bizalmon alapuló kapcsolatok kiépítése, a tisztességes piaci verseny szabályainak betartásával.

A szolgáltatásnyújtás, illetve termékértékesítés tekintetében a vállalkozás minden esetben vállalja a vonatkozó törvények és további jogi előírások betartását, az üzletvitel során kapott fogyasztói- és partnerinformációkat az egyedi jogi környezetnek megfelelő mértékben bizalmasan kezeli.

Kapcsolat a helyi közösséggel és a környezettel

Minden esetben törekszünk a jó helyi kapcsolatok kialakítására és fenntartására, ideértve a partneri-, sajtói-, támogatói- és egyéb kapcsolatokat. Előnyben részesítjük a lokális partneri kapcsolatok kiépítését és támogatjuk az arra érdemes és pozitív célokat kitűző helyi közösségeket (iskolákat, alapítványokat, szerveződött társadalmi csoportokat) és kezdeményezéseiket.

Promóciós tevékenység

A vállalkozás a promóciós tevékenységeit, ideértve a sajtóanyagokat, külső- és belső reklámanyagokat, cikkeket, álláshirdetéseket az etikai kódexben foglaltakkal összhangban készíti el, üzeneteit annak megfelelően alakítja ki, illetve teszi közzé. Sajtó-és reklámtevékenysége során a cég a valóság visszatükrözésére törekszik, kerülve a hamis vagy túlzó állításokat és ezt várja el kommunikációs partnereitől, illetve sajtókapcsolataitól is.

Az etikai kódex a társadalmi szerepvállalásunkkal összhangban került kidolgozásra.